قیمت سنگ مصنوعی

قیمت تمام شده یک متر سنگ مصنوعی نما و کف با هزینه کارگری و سیمان و شن 3به یک

قیمت سنگ مصنوعی نما برای تولید کننده 25000تومان الی 30000 تومان میباشد که میتواند در بازار متری 50هزار تومان به بالا بفروشد.

قیمت سنگ مصنوعی کف برای تولید کننده متری 30000تومان و فروش آن در بازار 40الی 50هزار تومان است .که با توجه به این که سنگ مصنوعی کف یا همان موزاییک متراژ بالاتری به مصرف میرسد(نسبت به سنگ مصنوعی نما) میتواند برای تولید کننده به صرفه باشد.